نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر 
نوع مسابقات : ircf.