جام اترک

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان تهران -  شهر 
نوع مسابقات : کشوری
۱۴ آذر ۱۳۹۶