مسابقات شطرنج آزاد کرمان

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان کرمان -  شهر کرمان- خیابان خورشید- پارک قدس- هیات شطرنج شهرستان کرمان
نوع مسابقات : کشوری
۱ آذر ۱۳۹۶