قهرمانی سریع و بلیتس جهان (مردان - زنان)

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر قطر
نوع مسابقات : آسیایی
۵ دی ۱۳۹۵
اولین دوره مسابقه آزاده بین المللی بهین بازآفرین البرز