جدول استادی قطر

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر قطر
نوع مسابقات : آسیایی
۳۰ آذر ۱۳۹۵