جشنواره سراسری آقایان و بانوان کشور

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان همدان -  شهر همدان
نوع مسابقات : کشوری
۲۱ مرداد ۱۳۹۶

جشنواره سراسری آقایان کشور

همدان

21-28 مرداد

جشنواره سراسری بانوان کشور +برق آسا قهرمانی کشور

مرکزی

21-28 مرداد