مسابقات قهرمانی آقایان کشور سال 1395

نام مسابقه : فینال قهرمانی آقایان کشور
محل برگزاری : استان تهران -  شهر تهران
نوع مسابقات : کشوری
۱۵ اسفند ۱۳۹۵