سومین دوره جام شطرنج خاوران در خراسان جنوبی

نام مسابقه : سومین دوره جام شطرنج خاوران در خراسان جنوبی
محل برگزاری : استان خراسان جنوبی -  شهر 
نوع مسابقات : کشوری
۹ اسفند ۱۳۹۵