اولین دوره مسابقات ریتد استاندارد جام نوروز شهرضا

نام مسابقه : اولین دوره مسابقات ریتد استاندارد جام نوروز شهرضا
محل برگزاری : استان تهران -  شهر شهرضا
نوع مسابقات : کشوری
۹ اسفند ۱۳۹۵