رقابتهای شطرنج قهرمانی بانوان جهان

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان تهران -  شهر 
نوع مسابقات : کشوری
۲۱ بهمن ۱۳۹۵