اوپن ریک یاویک

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان تهران -  شهر ایسلند
نوع مسابقات : کشوری
۲۰ اسفند ۱۳۹۵