فینال قهرمانی کشور (آقایان)

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان تهران -  شهر تهران
نوع مسابقات : کشوری
۱۴ دی ۱۳۹۵