جام فردوسی

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان تهران -  شهر مشهد
نوع مسابقات : کشوری
۲۴ بهمن ۱۳۹۵