قهرمانی زنان جهان

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان تهران -  شهر ایران - تهران
نوع مسابقات : کشوری
۲۲ بهمن ۱۳۹۵