جستجو
 صفحه اصلی      درباره ما        تماس با ما         ورود به سايت      

 
 
        کمیته آموزش و مربیان                               

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه نحوه تشکیل و تعیین وظایف و اختیارات کمیته آموزش و مربیان

 

آیین نامه نحوه تشکیل و تعیین وظایف و اختیارات کمیته آموزش و مربیان درسه ماده و دو تبصره، در تاریخ 93/11/19 به تصویب هیأت رئیسه فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران رسید.

 

 

ماده 1: اهداف و شرح وظایف و اختیارات کمیته

کمیته آموزش و مربیان با هدف و شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

1-1            تحقیق و پژوهش درزمینه روشهای جدید آموزش شطرنجو عنداللزوم ترجمه متون آموزشی مفید

1-2            تدوین و بهبود مستمر طرح های درسی برای مقاطع مختلف آموزش شطرنج

1-3            تدوین و بهبود مستمر طرحهای درسی دوره های آموزشی تربیت مربی

1-4            استفاده از کارشناسان علوم تربیتی و روانشناسی جهت ارتقاء شیوه های آموزشی و تدوین و ارائه نتایج حاصله در دوره های مربیگری و انتشار آن جهت استفاده عموم مربیان در سایت فدراسیون

1-5            برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مربیان و مدیران و موسسان باشگاه ها و مدارس شطرنج

1-6            تهیه بانک اطلاعات از مربیان کشور به تفکیک درجه و محل اشتغال

1-7            برآورد تعداد مربیان مورد نیاز هر یک از استانها به تفکیک درجه مربیان و برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت جهت نیل به آمارهای برآورد شده

1-8            برگزاری دوره های مربیگری و صدور کارت مربیگری برای قبول شدگان دوره ها

1-9            برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت مربیان از طریق تهیه بانکهای اطلاعاتی و انتشار آن در سایت فدراسیون شطرنج

1-10       تهیه و تنظیم مقررات انضباطی مخصوص مربیان و امور مربیگری و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیأت رئیسه فدراسیون

1-11       تهیه و تنظیم شرایط احراز درجه های مختلف مربیگری و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیأت رئیسه فدراسیون

1-12       رسیدگی به تخلفات اعلامی در خصوص مربیان و عنداللزوم ارجاع آن به کمیته انضباطی

1-13       انتخاب و پیشنهاد مربیان اعزامی به مسابقات و اردوهای داخلی و خارجی همچنین انتخاب و پیشنهاد مربی جهت آموزش و تمرین دهی و پیگیری امور شطرنجی بازیکنان شاخص در رده های مختلف به ریاست فدراسیون

1-14       نظارت بر عملکرد مربیان اعزامی به مسابقات و اردوها، ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش مربوطه

1-15        تنظیم تقویم سالانه دوره های مربیگری

 

ماده 2: تشکیلات

کمیته مربیان از 9 عضو به شرح ذیل تشکیل می گردد:

الف) رئیس کمیته که توسط رئیس فدراسیون منصوب می‌گردد.

ب) دبیر کمیته که به پیشنهاد رئیس کمیته و تایید رئیس فدراسیون منصوب می‌گردد.

ج) انتخاب هفت عضو دیگر که پنج نفر از آنان الزاماً باید از میان مربیان و متخصصان شطرنج کشور برگزیده شوند از سوی رئیس کمیته صورت می‌پذیرد و حکم عضویت مشارالیه از سوی ریاست فدراسیون صادر و ابلاغ خواهد شد.

تبصره1) رئیس کمیته می تواند حسب مورد از سایر افراد صاحب نظر در جلسات کمیته بهره گیرد.

تبصره2) درصورت عدم حضور یا حضور غیرموثر هر یک از اعضاء، چنانچه رئیس کمیته عضویت شخص را برای کمیته مفید نداندباتایید ریاست فدراسیون نسبت به جایگزینی عضو دیگر اقدام خواهد نمود.

 

ماده 3: جلسات کمیته

الف)جلسات کمیته هر 15 روز یک بار تشکیل خواهد شد

ب) جلسات کمیته حداقل با حضور پنج عضو رسمیت خواهد داشت

ج) موضوعات مطروحه با تایید اکثریت حاضرین تصویب خواهد شد چنانچه تعداد حاضرین در جلسه زوج بوده و آراء حاضرین مساوی باشد نظر رئیس کمیته قاطع اختلاف نظر خواهد بود

د) رونوشت صورت جلسات کمیته برای ریاست فدراسیون ارسال می گردد

 

 

 

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه نحوه تشکیل و تعیین وظایف و اختیارات کمیته آموزش و مربیان

 

آیین نامه نحوه تشکیل و تعیین وظایف و اختیارات کمیته آموزش و مربیان درسه ماده و دو تبصره، در تاریخ 93/11/19 به تصویب هیأت رئیسه فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران رسید.

 

 

ماده 1: اهداف و شرح وظایف و اختیارات کمیته

کمیته آموزش و مربیان با هدف و شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

1-1            تحقیق و پژوهش درزمینه روشهای جدید آموزش شطرنجو عنداللزوم ترجمه متون آموزشی مفید

1-2            تدوین و بهبود مستمر طرح های درسی برای مقاطع مختلف آموزش شطرنج

1-3            تدوین و بهبود مستمر طرحهای درسی دوره های آموزشی تربیت مربی

1-4            استفاده از کارشناسان علوم تربیتی و روانشناسی جهت ارتقاء شیوه های آموزشی و تدوین و ارائه نتایج حاصله در دوره های مربیگری و انتشار آن جهت استفاده عموم مربیان در سایت فدراسیون

1-5            برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مربیان و مدیران و موسسان باشگاه ها و مدارس شطرنج

1-6            تهیه بانک اطلاعات از مربیان کشور به تفکیک درجه و محل اشتغال

1-7            برآورد تعداد مربیان مورد نیاز هر یک از استانها به تفکیک درجه مربیان و برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت جهت نیل به آمارهای برآورد شده

1-8            برگزاری دوره های مربیگری و صدور کارت مربیگری برای قبول شدگان دوره ها

1-9            برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت مربیان از طریق تهیه بانکهای اطلاعاتی و انتشار آن در سایت فدراسیون شطرنج

1-10       تهیه و تنظیم مقررات انضباطی مخصوص مربیان و امور مربیگری و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیأت رئیسه فدراسیون

1-11       تهیه و تنظیم شرایط احراز درجه های مختلف مربیگری و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیأت رئیسه فدراسیون

1-12       رسیدگی به تخلفات اعلامی در خصوص مربیان و عنداللزوم ارجاع آن به کمیته انضباطی

1-13       انتخاب و پیشنهاد مربیان اعزامی به مسابقات و اردوهای داخلی و خارجی همچنین انتخاب و پیشنهاد مربی جهت آموزش و تمرین دهی و پیگیری امور شطرنجی بازیکنان شاخص در رده های مختلف به ریاست فدراسیون

1-14       نظارت بر عملکرد مربیان اعزامی به مسابقات و اردوها، ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش مربوطه

1-15        تنظیم تقویم سالانه دوره های مربیگری

 

ماده 2: تشکیلات

کمیته مربیان از 9 عضو به شرح ذیل تشکیل می گردد:

الف) رئیس کمیته که توسط رئیس فدراسیون منصوب می‌گردد.

ب) دبیر کمیته که به پیشنهاد رئیس کمیته و تایید رئیس فدراسیون منصوب می‌گردد.

ج) انتخاب هفت عضو دیگر که پنج نفر از آنان الزاماً باید از میان مربیان و متخصصان شطرنج کشور برگزیده شوند از سوی رئیس کمیته صورت می‌پذیرد و حکم عضویت مشارالیه از سوی ریاست فدراسیون صادر و ابلاغ خواهد شد.

تبصره1) رئیس کمیته می تواند حسب مورد از سایر افراد صاحب نظر در جلسات کمیته بهره گیرد.

تبصره2) درصورت عدم حضور یا حضور غیرموثر هر یک از اعضاء، چنانچه رئیس کمیته عضویت شخص را برای کمیته مفید نداندباتایید ریاست فدراسیون نسبت به جایگزینی عضو دیگر اقدام خواهد نمود.

 

ماده 3: جلسات کمیته

الف)جلسات کمیته هر 15 روز یک بار تشکیل خواهد شد

ب) جلسات کمیته حداقل با حضور پنج عضو رسمیت خواهد داشت

ج) موضوعات مطروحه با تایید اکثریت حاضرین تصویب خواهد شد چنانچه تعداد حاضرین در جلسه زوج بوده و آراء حاضرین مساوی باشد نظر رئیس کمیته قاطع اختلاف نظر خواهد بود

د) رونوشت صورت جلسات کمیته برای ریاست فدراسیون ارسال می گردد

 

 

 

 

 


کلیه حقوق این پورتال متعلق به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می باشد.
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر