جستجو
 صفحه اصلی      درباره ما        تماس با ما         ورود به سايت      

                                        


 


 

 
 
        برنامه دوره داوری درجه یک                               

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل داوران

 

برنامه دوره داوری درجه یک


 7 روز_ هر روز 4 جلسه دو ساعته   جمعاً 56 ساعت


روز اول

جلسه اول

 و دوم

بررسی و تائید شرایط حضور در کلاس شرکت کنندگان، ارائه برنامه آموزشی دوره و پیش آزمون

جلسه سوم

1- بررسی پاسخهای داوطلبان و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف آنان

2- تقسیم بندی شرکت کنندگان به گروههای کاری با توجه به نتایج پیش آزمون و تعداد شرکت کنندگان ( حداقل 3 و حداکثر 6 گروه )

جلسه چهارم

بحث در مورد برنامه ریزی شغلی و شرایط ارتقای داوران

منبع خارجی بخش B.05    هند بوک

روز دوم  

جلسه اول

Hand Book

معرفی پایگاه اطلاعاتی فدراسیون بین المللی در آدرس : ( www.fide.com )

چگونگی مراجعه به Hand Book در پایگاه اطلاعاتی فدراسیون بین المللی

معرفی اجمالی فصل های  A à F کتاب و چگونگی استفاده از هر بخش

جلسه دوم

قوانین شطرنج: مباحث دوره داوری درجه 3 و 2

منبع خارجی:  Fide law of chess 

جلسه سوم

 و چهارم

ادامه بحث قوانین، رفع اشکال شرکت کنندگان در مورد قوانین

روز سوم

جلسه اول

برگزاری مسابقه

مقدمات برگزاری مسابقه،    منبع خارجی: C.06.Fide Tournament Rules   

وظائف مسئول برگزاری مسابقه ( CO = Chief Organizer )  

تهیه آئین نامه و دعوتنامه مسابقات

جلسه دوم

کار عملی

برگزاری مسابقه

تقسیم شرکت کنندگان به گروههای کاری: تهیه دعوتنامه و آئین نامه مسابقات توسط گروههای کاری

 ( حداقل سه آئین نامه با سه نام مختلف توسط گروهها تهیه شود )

جلسه سوم

برگزاری مسابقه

- بررسی آئین نامه های تهیه شده توسط گروههای کاری رفع اشکال آئین نامه

- وظائف سرداور مسابقه C.A. = Chief Arbiter    - طرح مشکلات مشاهده شده در مسابقات و راه حل آنها

جلسه چهارم

برگزاری مسابقه

- وظائف، اختیارات و نحوه انتخاب هیأت ژوری

- روشهای مختلف برگزاری مسابقه ( مسابقات تیمی/ انفرادی )، مسابقات دوره ای، سیستم سوئیس حذفی

- ساعت دیجیتال تنظیم ساعت،برنامه های روی ساعت، اعمال جرائم زمانی، کنترل ساعت در طول مسابقه

- مسابقات دوجانبه، روشهای برگزاری مسابقات تکمیلی جهت انتخاب نفر اول

روز چهارم  

جلسه اول

جداول مسابقات

- تهیه جدول مسابقات دوره ای

- برگزاری مسابقه به روش سوئیسی

- ارجحیت ثبت نام اولیه و قرعه کشی در روش دستی ( عناوین بین المللی، درجه بندی، الفبای لاتین )

- قرعه کشی روش سوئیسی در دورهای بعدی، ارتقا و نزول بازیکنان، تکرار رنگ

جلسه دوم

تمرین قرعه کشی روش سوئیسی

تشکیل گروههای کاری، برگزاری مسابقه به روش سوئیسی و انجام قرعه کشی دستی با استفاده از کارتهای روش سوئیس

جلسه سوم

تهیه گزارش مسابقه

- روشهای گره گشائی و تعیین نفرات برتر میزها در مسابقات تیمی

جلسه چهارم

- ادامه بحث روشهای گره گشائی

 منبع خارجی: Annex to the Fide Tournament Regulations Regarding Tiebreaks    

 

 

روز پنجم  

جلسه اول

محدودیتهای برگزاری مسابقات درجه بندی شده جهت اعطای نُرم

منبع خارجی:            B.01.International Title Regulation   &  Fide Rating Regulations

جلسه دوم

فرمهای اعطای نُرم

توضیحات در مورد فرمهای : گزارش مسابقه  IT3، گزارش نُرم داوران بین المللی TA1  ، درخواست عنوان داوری بین المللی IA2  ، گزارش نُرم داوری فدراسیون بین المللی FA1   و درخواست عنوان داوری فدراسیون بین المللی FA2  .

راهنمائی در خصوص چگونگی دریافت عناوین داوری بین المللی و داوری فدراسیون بین المللی شطرنج

جلسه سوم

 و چهارم

دوره مطالب

 

دوره مطالب ارائه شده کلاس، ارائه مطالب تکمیلی به انتخاب مدرس و پرسش و پاسخ شرکت کنندگان جهت رفع اشکال

روز ششم: نرم افزار SWISS MANAGER  

جلسه اول

1- بحث کلی در خصوص روشهای برگزاری مسابقات شامل مسابقات تیمی، انفرادی و دوجانبه و چگونگی برگزاری مسابقه به روشهای دوره ای، روش سوئیسی و حذفی و اولویتهای چیدمان افراد برای قرعه کشی به روش سوئیسی در دور اول و دورهای بعدی . توضیح اینکه روشهای فوق بطور کامل در جلسه اول روز ششم بحث خواهد شد.

2- معرفی برنامه  SWISS MANAGER  ، تاریخچه نرم افزار، نسخه های برنامه، نصب برنامه، ساختار کلی برنامه، ایجاد جدول جدید، تنظیمات اولیه، تعیین روش گره گشائی، جداول هر دور ( قرعه کشی )، نمایش جداول، ثبت نتایج هر دور، رده بندی نهائی، آپلود سایت نتایج

جلسه دوم

کار عملی

تشکیل گروههای کاری تمرین مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی

جلسه سوم

مدیریت موارد خاص

ورود بازیکن جدید، حذف بازیکن، انصراف بازیکن، حذف دور ( قرعه کشی مجدد )، تنظیم دستی جدول، جدول ممانعت و محدودیت، استراحت دادن به بازیکن (حتماً با اجازه سر داور باد انجام شود )

جلسه چهارم

کار عملی

تشکیل گروههای کاری تمرین عملی مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی 

روز هفتم 

جلسه اول

اطلاعات تکمیلی برنامه

ثبت (Registring  )، پنجره تاریخ، پنجره جوائز، تغییر زبان، منوی خروجی، آمار و ارقام مسابقه، بررسی فهرست بازیکنان، اتصال به فهرست درجه بندی ( Rating )، ایجاد جداول، چاپ فرمها، سفارشی سازی پایگاه اطلاعات نتایج

جلسه دوم

کار عملی

تشکیل گروههای کاری تمرین مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی

جلسه سوم

جداول متفرقه، سیستم سوئیسی تیمی، مسابقات دوره ای تیمی و انفرادی جدول شونینگن رفع اشکال کلی مطالب دوره

جلسه چهارم

کار عملی

تشکیل گروههای کاری، ارزیابی گروههای کاری و ارزیابی انفرادی شرکت کنندگان، تهیه و ارائه گزارش ارزیابی

 

 

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل داوران

 

برنامه دوره داوری درجه یک


 7 روز_ هر روز 4 جلسه دو ساعته   جمعاً 56 ساعت


روز اول

جلسه اول

 و دوم

بررسی و تائید شرایط حضور در کلاس شرکت کنندگان، ارائه برنامه آموزشی دوره و پیش آزمون

جلسه سوم

1- بررسی پاسخهای داوطلبان و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف آنان

2- تقسیم بندی شرکت کنندگان به گروههای کاری با توجه به نتایج پیش آزمون و تعداد شرکت کنندگان ( حداقل 3 و حداکثر 6 گروه )

جلسه چهارم

بحث در مورد برنامه ریزی شغلی و شرایط ارتقای داوران

منبع خارجی بخش B.05    هند بوک

روز دوم  

جلسه اول

Hand Book

معرفی پایگاه اطلاعاتی فدراسیون بین المللی در آدرس : ( www.fide.com )

چگونگی مراجعه به Hand Book در پایگاه اطلاعاتی فدراسیون بین المللی

معرفی اجمالی فصل های  A à F کتاب و چگونگی استفاده از هر بخش

جلسه دوم

قوانین شطرنج: مباحث دوره داوری درجه 3 و 2

منبع خارجی:  Fide law of chess 

جلسه سوم

 و چهارم

ادامه بحث قوانین، رفع اشکال شرکت کنندگان در مورد قوانین

روز سوم

جلسه اول

برگزاری مسابقه

مقدمات برگزاری مسابقه،    منبع خارجی: C.06.Fide Tournament Rules   

وظائف مسئول برگزاری مسابقه ( CO = Chief Organizer )  

تهیه آئین نامه و دعوتنامه مسابقات

جلسه دوم

کار عملی

برگزاری مسابقه

تقسیم شرکت کنندگان به گروههای کاری: تهیه دعوتنامه و آئین نامه مسابقات توسط گروههای کاری

 ( حداقل سه آئین نامه با سه نام مختلف توسط گروهها تهیه شود )

جلسه سوم

برگزاری مسابقه

- بررسی آئین نامه های تهیه شده توسط گروههای کاری رفع اشکال آئین نامه

- وظائف سرداور مسابقه C.A. = Chief Arbiter    - طرح مشکلات مشاهده شده در مسابقات و راه حل آنها

جلسه چهارم

برگزاری مسابقه

- وظائف، اختیارات و نحوه انتخاب هیأت ژوری

- روشهای مختلف برگزاری مسابقه ( مسابقات تیمی/ انفرادی )، مسابقات دوره ای، سیستم سوئیس حذفی

- ساعت دیجیتال تنظیم ساعت،برنامه های روی ساعت، اعمال جرائم زمانی، کنترل ساعت در طول مسابقه

- مسابقات دوجانبه، روشهای برگزاری مسابقات تکمیلی جهت انتخاب نفر اول

روز چهارم  

جلسه اول

جداول مسابقات

- تهیه جدول مسابقات دوره ای

- برگزاری مسابقه به روش سوئیسی

- ارجحیت ثبت نام اولیه و قرعه کشی در روش دستی ( عناوین بین المللی، درجه بندی، الفبای لاتین )

- قرعه کشی روش سوئیسی در دورهای بعدی، ارتقا و نزول بازیکنان، تکرار رنگ

جلسه دوم

تمرین قرعه کشی روش سوئیسی

تشکیل گروههای کاری، برگزاری مسابقه به روش سوئیسی و انجام قرعه کشی دستی با استفاده از کارتهای روش سوئیس

جلسه سوم

تهیه گزارش مسابقه

- روشهای گره گشائی و تعیین نفرات برتر میزها در مسابقات تیمی

جلسه چهارم

- ادامه بحث روشهای گره گشائی

 منبع خارجی: Annex to the Fide Tournament Regulations Regarding Tiebreaks    

 

 

روز پنجم  

جلسه اول

محدودیتهای برگزاری مسابقات درجه بندی شده جهت اعطای نُرم

منبع خارجی:            B.01.International Title Regulation   &  Fide Rating Regulations

جلسه دوم

فرمهای اعطای نُرم

توضیحات در مورد فرمهای : گزارش مسابقه  IT3، گزارش نُرم داوران بین المللی TA1  ، درخواست عنوان داوری بین المللی IA2  ، گزارش نُرم داوری فدراسیون بین المللی FA1   و درخواست عنوان داوری فدراسیون بین المللی FA2  .

راهنمائی در خصوص چگونگی دریافت عناوین داوری بین المللی و داوری فدراسیون بین المللی شطرنج

جلسه سوم

 و چهارم

دوره مطالب

 

دوره مطالب ارائه شده کلاس، ارائه مطالب تکمیلی به انتخاب مدرس و پرسش و پاسخ شرکت کنندگان جهت رفع اشکال

روز ششم: نرم افزار SWISS MANAGER  

جلسه اول

1- بحث کلی در خصوص روشهای برگزاری مسابقات شامل مسابقات تیمی، انفرادی و دوجانبه و چگونگی برگزاری مسابقه به روشهای دوره ای، روش سوئیسی و حذفی و اولویتهای چیدمان افراد برای قرعه کشی به روش سوئیسی در دور اول و دورهای بعدی . توضیح اینکه روشهای فوق بطور کامل در جلسه اول روز ششم بحث خواهد شد.

2- معرفی برنامه  SWISS MANAGER  ، تاریخچه نرم افزار، نسخه های برنامه، نصب برنامه، ساختار کلی برنامه، ایجاد جدول جدید، تنظیمات اولیه، تعیین روش گره گشائی، جداول هر دور ( قرعه کشی )، نمایش جداول، ثبت نتایج هر دور، رده بندی نهائی، آپلود سایت نتایج

جلسه دوم

کار عملی

تشکیل گروههای کاری تمرین مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی

جلسه سوم

مدیریت موارد خاص

ورود بازیکن جدید، حذف بازیکن، انصراف بازیکن، حذف دور ( قرعه کشی مجدد )، تنظیم دستی جدول، جدول ممانعت و محدودیت، استراحت دادن به بازیکن (حتماً با اجازه سر داور باد انجام شود )

جلسه چهارم

کار عملی

تشکیل گروههای کاری تمرین عملی مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی 

روز هفتم 

جلسه اول

اطلاعات تکمیلی برنامه

ثبت (Registring  )، پنجره تاریخ، پنجره جوائز، تغییر زبان، منوی خروجی، آمار و ارقام مسابقه، بررسی فهرست بازیکنان، اتصال به فهرست درجه بندی ( Rating )، ایجاد جداول، چاپ فرمها، سفارشی سازی پایگاه اطلاعات نتایج

جلسه دوم

کار عملی

تشکیل گروههای کاری تمرین مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی

جلسه سوم

جداول متفرقه، سیستم سوئیسی تیمی، مسابقات دوره ای تیمی و انفرادی جدول شونینگن رفع اشکال کلی مطالب دوره

جلسه چهارم

کار عملی

تشکیل گروههای کاری، ارزیابی گروههای کاری و ارزیابی انفرادی شرکت کنندگان، تهیه و ارائه گزارش ارزیابی

 

 

 

 


کلیه حقوق این پورتال متعلق به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می باشد.
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر