جستجو
 صفحه اصلی      درباره ما        تماس با ما         ورود به سايت      

                                        


 


 

 
 
        برنامه دوره داوری درجه دو                               

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل داوران

 

برنامه دوره داوری درجه دو

  ( 6  روز - هر روز 4 جلسه دو ساعته - جمعاً 48 ساعت)

روز اول

جلسه اول

افتتاحیه- آشنایی با داوطلبان- پیش‌آزمون

جلسه دوم

بحث قوانین شطرنج

جلسه سوم

بحث قوانین شطرنج

جلسه چهارم

بحث قوانین شطرنج

 

روز دوم

جلسه اول

مسئولیت‌ها و روش‌های برگزاری مسابقه

وظایف مسئول برگزاری (مدیر اجرایی مسابقه)

نحوه انتخاب، وظایف و اختیارات هیئت ژوری

جلسه دوم

وظایف و اختیارات سرداور و جانشینان سرداور

جلسه سوم

ادامه بحث جلسه دوم، ساعت مسابقه (تنظیم اولیه ، کنترل ساعت در طول مسابقه، اعمال جرائم زمانی)

جلسه چهارم

گره‌گشائی (شکستن امتیاز) بحث کلی، انواع گره‌گشائی‌ها

 

روز سوم

جلسه اول

گره‌گشائی در مسابقات انفرادی

(جداول روش سوئیسی و جداول دوره‌ای)

جلسه دوم

گره‌گشائی در مسابقات تیمی

(جداول روش سوئیسی و جداول دوره‌ای)

جلسه سوم

تمرین گره‌گشائی (کار عملی توسط شرکت‌کنندگان)

جلسه چهارم

بررسی جداول گره‌گشائی تهیه‌شده توسط شرکت‌کنندگان در جلسه قبل توسط مدرس با همکاری شرکت‌کنندگان

 

روز چهارم

جلسه اول

چگونگی تهیه آیین‌نامه برگزاری مسابقه

جلسه دوم

تهیه چند آیین‌نامه توسط شرکت‌کنندگان در دوره

جلسه سوم

قرعه‌کشی روش سوئیسی دستی

جلسه چهارم

تمرین عملی قرعه‌کشی روش سوئیسی- رفع اشکال

 

روز پنجم: نرم‌افزار SWISS MANAGER

جلسه اول

1. بحث کلی درخصوص روش‌های برگزاری مسابقات شامل مسابقات تیمی، انفرادی و دوجانبه و چگونگی برگزاری مسابقه به روش‌های دوره‌ای، روش سوئیسی و حذفی و اولویت‌های چیدمان افراد برای قرعه‌کشی به روش سوئیسی در دور اول و دورهای بعدی. توضیح اینکه روش‌های فوق بطور کامل در جلسه سوم روز چهارم بحث شده است.

2. معرفی برنامه SWISS MANAGER، تاریخچه نرم‌افزار، نسخه‌های برنامه، نصب برنامه، ساختار کلی برنامه، ایجاد جدول جدید، تنظیمات اولیه، تعیین روش گره‌گشائی، جداول هر دور (قرعه‌کشی)، نمایش جداول، ثبت نتایج هر دور، رده‌بندی نهایی، آپلود سایت نتایج

جلسه دوم

کار عملی

تشکیل گروه‌های کاری- تمرین مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی

جلسه سوم

مدیریت موارد خاص

ورود بازیکن جدید، حذف بازیکن، انصراف بازیکن، حذف دور (قرعه‌کشی مجدد)، تنظیم دستی جدول، جدول ممانعت و محدودیت، استراحت دادن به بازیکن (حتماً با اجازه سرداور باید انجام شود)

جلسه چهارم

کار عملی

تشکیل گروه‌های کاری- تمرین عملی مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی

 

روز ششم

جلسه اول

ثبت (Registering)، پنجره تاریخ، پنجره جوایز، تغییر زبان، منوی خارجی، آمار و ارقام مسابقه، بررسی فهرست بازیکنان، اتصال به فهرست درجه‌بندی (Rating)، ایجاد جداول، چاپ فرم‌ها، سفارشی‌سازی پایگاه اطلاعات نتایج

جلسه دوم

کار عملی

تشکیل گروه‌های کاری- تمرین مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی

جلسه سوم

مدیریت موارد خاص

جداول متفرقه، سیستم سوئیسی تیمی، مسابقات دوره‌ای تیمی و انفرادی- رفع اشکال کلی مطالب دوره

جلسه چهارم

کار عملی

تشکیل گروه‌های کاری، ارزیابی گروه‌های کاری و ارزیابی انفرادی شرکت‌کنندگان، تهیه و ارائه گزارش ارزیابی SWISS MANAGER توسط مدرس

 

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل داوران

 

برنامه دوره داوری درجه دو

  ( 6  روز - هر روز 4 جلسه دو ساعته - جمعاً 48 ساعت)

روز اول

جلسه اول

افتتاحیه- آشنایی با داوطلبان- پیش‌آزمون

جلسه دوم

بحث قوانین شطرنج

جلسه سوم

بحث قوانین شطرنج

جلسه چهارم

بحث قوانین شطرنج

 

روز دوم

جلسه اول

مسئولیت‌ها و روش‌های برگزاری مسابقه

وظایف مسئول برگزاری (مدیر اجرایی مسابقه)

نحوه انتخاب، وظایف و اختیارات هیئت ژوری

جلسه دوم

وظایف و اختیارات سرداور و جانشینان سرداور

جلسه سوم

ادامه بحث جلسه دوم، ساعت مسابقه (تنظیم اولیه ، کنترل ساعت در طول مسابقه، اعمال جرائم زمانی)

جلسه چهارم

گره‌گشائی (شکستن امتیاز) بحث کلی، انواع گره‌گشائی‌ها

 

روز سوم

جلسه اول

گره‌گشائی در مسابقات انفرادی

(جداول روش سوئیسی و جداول دوره‌ای)

جلسه دوم

گره‌گشائی در مسابقات تیمی

(جداول روش سوئیسی و جداول دوره‌ای)

جلسه سوم

تمرین گره‌گشائی (کار عملی توسط شرکت‌کنندگان)

جلسه چهارم

بررسی جداول گره‌گشائی تهیه‌شده توسط شرکت‌کنندگان در جلسه قبل توسط مدرس با همکاری شرکت‌کنندگان

 

روز چهارم

جلسه اول

چگونگی تهیه آیین‌نامه برگزاری مسابقه

جلسه دوم

تهیه چند آیین‌نامه توسط شرکت‌کنندگان در دوره

جلسه سوم

قرعه‌کشی روش سوئیسی دستی

جلسه چهارم

تمرین عملی قرعه‌کشی روش سوئیسی- رفع اشکال

 

روز پنجم: نرم‌افزار SWISS MANAGER

جلسه اول

1. بحث کلی درخصوص روش‌های برگزاری مسابقات شامل مسابقات تیمی، انفرادی و دوجانبه و چگونگی برگزاری مسابقه به روش‌های دوره‌ای، روش سوئیسی و حذفی و اولویت‌های چیدمان افراد برای قرعه‌کشی به روش سوئیسی در دور اول و دورهای بعدی. توضیح اینکه روش‌های فوق بطور کامل در جلسه سوم روز چهارم بحث شده است.

2. معرفی برنامه SWISS MANAGER، تاریخچه نرم‌افزار، نسخه‌های برنامه، نصب برنامه، ساختار کلی برنامه، ایجاد جدول جدید، تنظیمات اولیه، تعیین روش گره‌گشائی، جداول هر دور (قرعه‌کشی)، نمایش جداول، ثبت نتایج هر دور، رده‌بندی نهایی، آپلود سایت نتایج

جلسه دوم

کار عملی

تشکیل گروه‌های کاری- تمرین مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی

جلسه سوم

مدیریت موارد خاص

ورود بازیکن جدید، حذف بازیکن، انصراف بازیکن، حذف دور (قرعه‌کشی مجدد)، تنظیم دستی جدول، جدول ممانعت و محدودیت، استراحت دادن به بازیکن (حتماً با اجازه سرداور باید انجام شود)

جلسه چهارم

کار عملی

تشکیل گروه‌های کاری- تمرین عملی مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی

 

روز ششم

جلسه اول

ثبت (Registering)، پنجره تاریخ، پنجره جوایز، تغییر زبان، منوی خارجی، آمار و ارقام مسابقه، بررسی فهرست بازیکنان، اتصال به فهرست درجه‌بندی (Rating)، ایجاد جداول، چاپ فرم‌ها، سفارشی‌سازی پایگاه اطلاعات نتایج

جلسه دوم

کار عملی

تشکیل گروه‌های کاری- تمرین مطالب ساعت اول

رفع اشکالات احتمالی

جلسه سوم

مدیریت موارد خاص

جداول متفرقه، سیستم سوئیسی تیمی، مسابقات دوره‌ای تیمی و انفرادی- رفع اشکال کلی مطالب دوره

جلسه چهارم

کار عملی

تشکیل گروه‌های کاری، ارزیابی گروه‌های کاری و ارزیابی انفرادی شرکت‌کنندگان، تهیه و ارائه گزارش ارزیابی SWISS MANAGER توسط مدرس

 

 

 


کلیه حقوق این پورتال متعلق به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می باشد.
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر