جستجو
 صفحه اصلی      درباره ما        تماس با ما         ورود به سايت      

                                        


 


 

 
 
        اهم وظائف و اختیارات سرداور                               

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل داوران

 

اهم وظائف و اختیارات سرداور

 

   به منظور انجام هر چه بهتر مسابقات وظائف و اختیاراتی به سرداور مسابقه محول می‌گردد.

   سرداور می‌بایست ضمن همکاری و تبادل نظر با مسئول برگزاری مسابقه و ناظر فدراسیون وظائف تعریف شده در سه گروه کاری زیر را انجام دهد:

1.      قبل از شروع مسابقه

2.      در جریان برگزاری دورهای مسابقه

3.      پس از خاتمه آخرین دور مسابقه

 

1.        قبل از شروع رسمی دور اول

 

1-1            بررسی امکانات و وضعیت محل برگزاری مسابقه حداقل 24 ساعت قبل از شروع بازی‌های رسمی و مطرح نمودن عیوب احتمالی با مسئول برگزاری مسابقه و در صورت لزوم ناظر فدراسیون و کمیته داوران

1-2            بررسی آیین‌نامه مسابقه و مطرح نمودن نظرات اصلاحی احتمالی با مسئول برگزاری مسابقه و ناظر فدراسیون (تغییرات احتمالی آیین‌نامه می‌بایست در جلسه معارفه قبل از شروع مسابقات به اطلاع شرکت‌کنندگان رسیده و تأیید آن‌ها اخذ گردد)

1-3            بررسی سوابق جانشین/جانشینان و داوران همکار و ارائه نظرات اصلاحی به مسئول برگزاری مسابقه و در صورت لزوم ناظر فدراسیون و کمیته داوران

1-4            بررسی اطلاعات شخصی شرکت‌کنندگان، تأیید رده‌بندی اولیه و صلاحیت حضور آن‌ها در مسابقه با توجه به دستورالعمل‌های فدراسیون شطرنج و موارد اعلام شده در آیین نامه مسابقه مربوطه

1-5            تشکیل جلسه معارفه (جلسه فنی) بازیکنان، تعیین هیئت ژوری و انجام قرعه‌کشی برای تعیین رنگ مهره بازیکن شماره یک جدول (در صورت نیاز به تعیین رنگ)، با نظارت و همکاری بازیکنان، ناظر فدراسیون و مسئول برگزاری مسابقه

1-6            ارائه لیست تأیید شده رده‌بندی بازیکنان جهت انجام قرعه‌کشی به مسئول قرعه‌کشی و اخذ قرعه‌کشی انجام شده و مطالعه و تأیید آن (با امضاء کلیه اوراق قرعه‌کشی) جهت اعلام عمومی و ارسال روی پایگاه اطلاعاتی مسابقه. (در موارد خاص سرداور مسابقه با ذکر دلیل مجاز به تغییر قرعه‌کشی سیستم مکانیزه بوده اما در هر حال پاسخگوی علت انجام تغییر می‌باشد).

توجه: در مسابقاتی که قرعه‌کشی به صورت دستی و بدون استفاده از سیستم‌های مکانیزه انجام می‌شود مسئولیت انجام قرعه‌کشی و پاسخگوئی در خصوص آن با سرداور مسابقات است.

2.       در جریان برگزاری مسابقه

 

2-1            نظارت و حصول اطمینان از سلامت مسابقات و برقراری آرامش لازم جهت انجام بازی‌ها

2-2            تقسیم کار و تعیین وظایف جانشین/جانشینان و سایر همکاران در مسابقه

2-3            نظارت بر کار و حصول اطمینان از انجام وظایف محوله به جانشین/جانشینان، داوران همکار و کادر اجرایی و مطرح نمودن ایرادات و نقاط ضعف با مسئول برگزاری مسابقه و در صورت لزوم ناظر مسابقات

2-4            بررسی اعتراض‌ها، تصمیم‌گیری، اعلام رأی و اعمال جرائم در مورد تخلفات بازیکنان

2-5            اتخاذ تصمیم در مورد مسائل، مشکلات و اتفاقاتی که در آیین‌نامه مسابقات روشن نشده و یا مبهم مانده است

2-6            اتخاذ تصمیم در مورد قطع و یا ابطال بازی‌ها در صورت بروز حوادث پیش‌بینی نشده با هماهنگی ناظر فدراسیون و مسئول برگزاری مسابقه

2-7            کنترل برگه‌های ثبت نتایج، حصول اطمینان از تطبیق برگه‌های ثبت با برگه‌های ثبت نتایج و گزارشات ارائه شده جانشین/جانشینان و تأیید و امضاء گزارش نهایی هر دور و ارائه گزارش تأیید شده به مسئول قرعه‌کشی جهت انجام قرعه‌کشی دور بعدی

2-8            بررسی، کنترل و تأیید قرعه‌کشی انجام شده و اعمال تغییرات در صورت لزوم و صدور مجوز تکثیر و اعلام قرعه‌کشی با امضاء برگه قرعه‌کشی ارائه شده

2-9            برگزاری جلسات توجیهی و رفع اشکال داوران همکار (در صورت لزوم)

 

3.      پس از خاتمه

 

3-1            اخذ گزارش نهایی سیستم از مسئول قرعه‌کشی، بررسی و تأیید آن و صدور اجازه اعلام نتایج و تهیه لوح فشرده مسابقات

3-2            تهیه گزارش کتبی مسابقات، اعلام مزیت‌ها، اشکالات و نقاط ضعف احتمالی و ارزیابی عملکرد و پیشنهاد تشویق/تنبیه عوامل اجرایی به ناظر فدراسیون و مسئول برگزاری مسابقه جهت بهبود مسابقات آتی

3-3            تهیه، تأیید و ارائه فرم نورم بازیکنان و داوران همکار

3-4            ارسال گزارشات، لوح فشرده مسابقات و تصویر نهایی فرم‌های نورم صادره جهت محاسبه نتایج و اعمال تغییرات درجه‌بندی و ثبت سوابق داوران همکار به فدراسیون

.

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل داوران

 

اهم وظائف و اختیارات سرداور

 

   به منظور انجام هر چه بهتر مسابقات وظائف و اختیاراتی به سرداور مسابقه محول می‌گردد.

   سرداور می‌بایست ضمن همکاری و تبادل نظر با مسئول برگزاری مسابقه و ناظر فدراسیون وظائف تعریف شده در سه گروه کاری زیر را انجام دهد:

1.      قبل از شروع مسابقه

2.      در جریان برگزاری دورهای مسابقه

3.      پس از خاتمه آخرین دور مسابقه

 

1.        قبل از شروع رسمی دور اول

 

1-1            بررسی امکانات و وضعیت محل برگزاری مسابقه حداقل 24 ساعت قبل از شروع بازی‌های رسمی و مطرح نمودن عیوب احتمالی با مسئول برگزاری مسابقه و در صورت لزوم ناظر فدراسیون و کمیته داوران

1-2            بررسی آیین‌نامه مسابقه و مطرح نمودن نظرات اصلاحی احتمالی با مسئول برگزاری مسابقه و ناظر فدراسیون (تغییرات احتمالی آیین‌نامه می‌بایست در جلسه معارفه قبل از شروع مسابقات به اطلاع شرکت‌کنندگان رسیده و تأیید آن‌ها اخذ گردد)

1-3            بررسی سوابق جانشین/جانشینان و داوران همکار و ارائه نظرات اصلاحی به مسئول برگزاری مسابقه و در صورت لزوم ناظر فدراسیون و کمیته داوران

1-4            بررسی اطلاعات شخصی شرکت‌کنندگان، تأیید رده‌بندی اولیه و صلاحیت حضور آن‌ها در مسابقه با توجه به دستورالعمل‌های فدراسیون شطرنج و موارد اعلام شده در آیین نامه مسابقه مربوطه

1-5            تشکیل جلسه معارفه (جلسه فنی) بازیکنان، تعیین هیئت ژوری و انجام قرعه‌کشی برای تعیین رنگ مهره بازیکن شماره یک جدول (در صورت نیاز به تعیین رنگ)، با نظارت و همکاری بازیکنان، ناظر فدراسیون و مسئول برگزاری مسابقه

1-6            ارائه لیست تأیید شده رده‌بندی بازیکنان جهت انجام قرعه‌کشی به مسئول قرعه‌کشی و اخذ قرعه‌کشی انجام شده و مطالعه و تأیید آن (با امضاء کلیه اوراق قرعه‌کشی) جهت اعلام عمومی و ارسال روی پایگاه اطلاعاتی مسابقه. (در موارد خاص سرداور مسابقه با ذکر دلیل مجاز به تغییر قرعه‌کشی سیستم مکانیزه بوده اما در هر حال پاسخگوی علت انجام تغییر می‌باشد).

توجه: در مسابقاتی که قرعه‌کشی به صورت دستی و بدون استفاده از سیستم‌های مکانیزه انجام می‌شود مسئولیت انجام قرعه‌کشی و پاسخگوئی در خصوص آن با سرداور مسابقات است.

2.       در جریان برگزاری مسابقه

 

2-1            نظارت و حصول اطمینان از سلامت مسابقات و برقراری آرامش لازم جهت انجام بازی‌ها

2-2            تقسیم کار و تعیین وظایف جانشین/جانشینان و سایر همکاران در مسابقه

2-3            نظارت بر کار و حصول اطمینان از انجام وظایف محوله به جانشین/جانشینان، داوران همکار و کادر اجرایی و مطرح نمودن ایرادات و نقاط ضعف با مسئول برگزاری مسابقه و در صورت لزوم ناظر مسابقات

2-4            بررسی اعتراض‌ها، تصمیم‌گیری، اعلام رأی و اعمال جرائم در مورد تخلفات بازیکنان

2-5            اتخاذ تصمیم در مورد مسائل، مشکلات و اتفاقاتی که در آیین‌نامه مسابقات روشن نشده و یا مبهم مانده است

2-6            اتخاذ تصمیم در مورد قطع و یا ابطال بازی‌ها در صورت بروز حوادث پیش‌بینی نشده با هماهنگی ناظر فدراسیون و مسئول برگزاری مسابقه

2-7            کنترل برگه‌های ثبت نتایج، حصول اطمینان از تطبیق برگه‌های ثبت با برگه‌های ثبت نتایج و گزارشات ارائه شده جانشین/جانشینان و تأیید و امضاء گزارش نهایی هر دور و ارائه گزارش تأیید شده به مسئول قرعه‌کشی جهت انجام قرعه‌کشی دور بعدی

2-8            بررسی، کنترل و تأیید قرعه‌کشی انجام شده و اعمال تغییرات در صورت لزوم و صدور مجوز تکثیر و اعلام قرعه‌کشی با امضاء برگه قرعه‌کشی ارائه شده

2-9            برگزاری جلسات توجیهی و رفع اشکال داوران همکار (در صورت لزوم)

 

3.      پس از خاتمه

 

3-1            اخذ گزارش نهایی سیستم از مسئول قرعه‌کشی، بررسی و تأیید آن و صدور اجازه اعلام نتایج و تهیه لوح فشرده مسابقات

3-2            تهیه گزارش کتبی مسابقات، اعلام مزیت‌ها، اشکالات و نقاط ضعف احتمالی و ارزیابی عملکرد و پیشنهاد تشویق/تنبیه عوامل اجرایی به ناظر فدراسیون و مسئول برگزاری مسابقه جهت بهبود مسابقات آتی

3-3            تهیه، تأیید و ارائه فرم نورم بازیکنان و داوران همکار

3-4            ارسال گزارشات، لوح فشرده مسابقات و تصویر نهایی فرم‌های نورم صادره جهت محاسبه نتایج و اعمال تغییرات درجه‌بندی و ثبت سوابق داوران همکار به فدراسیون

.

 

 


کلیه حقوق این پورتال متعلق به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می باشد.
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر